Algemene voorwaarden

1. Aanmeldingen voor les/training worden alleen in behandeling genomen indien er op tijd een volledig ingevuld inschrijfformulier bij Heart4Tennis is binnen gekomen.

2. Mocht de inschrijving onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dient men H4T per omgaande op de hoogte te stellen. Tot 2 weken voor aanvang van de trainingen kun je je kosteloos terugtrekken. Bij annulering na ontvangst van bevestiging c.q factuur ben je onder alle omstandigheden het volledige trainingsgeld verschuldigd.

3. De training voor de jeugd bestaat uit een jaarcyclus van 37 weken. Instapmomenten zijn in oktober, januari en april.

4. Uitstapmomenten voor de jeugd kan alleen per 1 april. men dient dan uiterlijk voor 1 maart schriftelijk te hebben opgezegd onder vermelding van de reden. men dient dan het lesgeld tot 1 april te voldoen. Uitzondering: als het kind uitstapt om ergens anders te gaan trainen, dan blijft de betalingsverplichting voor de gehele cyclus bestaan.

5. Seniorentraining winter: (september t/m februari) en zomer: (maart t/m juni)

6. Het lesgeld wordt geïnd via automatische incasso. Het aanmeldingsformulier dient te zijn ondertekend met vermelding van bankrekeningnummer en tenaamstelling van de rekeninghouder.

7. Incasso jeugd in 3 termijnen (september, januari en april). Incasso senioren binnen 1 maand na start van de lessen.

8. Voor jeugdtrainingen worden op het inschrijfformulier vermelde bedragen in rekening gebracht ongeacht groepsgrootte. (In geval van inschrijving groep 8 personen en werkelijk aantal deelnemers is 7 wordt het bedrag niet naar rato verrekend of indien er in een groep van 8 personen in werkelijkheid met 9 deelnemers wordt getraind ook niet). Dit geldt niet voor de seniorentraining.

9. Trainingen staan enkel en alleen open voor leden van Eresloch.

10. Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.

11. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

12. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer/trainster is voorbehouden aan H4T.

13. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien H4T dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

14. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag , 2e pinksterdag en de kerstdagen) en in de vakanties. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata.

15. Lesdata staan op internet: www.Heart4Tennis.nl

16. H4T zal minimaal 1 week voorafgaande aan de start van de lessen per email of whatsapp berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u 3 dagen voor aanvang van het seizoen nog geen bericht heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

17. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden, omdat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer/trainster.

18. Jeugdtrainingen gaan altijd door. Bij slecht weer worden deze lessen in de hal gegeven. Indien er 2 jeugdgroepen tegelijkertijd trainen zal de ene groep op de even weken en de andere groep op de oneven weken naar binnen uitwijken.

19. Seniorentrainingen die geen doorgang kunnen vinden worden tot een maximum van twee trainingen ingehaald.

20. Als de seniortrainingen bestaan uit een jaarcyclus, dan wordt het aantal inhaaltrainingen onder punt 19 tot een maximum van 4 ingehaald.

21. Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.

22. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden ingehaald.

23. Jeugdtrainingen zullen bij slecht weer of enorme hitte verplaats worden naar de binnenbanen van Tenniscentrum Eersel.

24. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.

25. Indien de trainingen worden onderbroken door een verplichting vanuit de overheid, dan worden de in punt 19 en 20 genoemd maximaal aantal lessen ingehaald.

26. H4T zal zijn uiterste best doen om de groepsgrootte voor junioren uit maximaal 8 kinderen te laten bestaan. Als de groepsgrootte toch uit meer dan 8 kinderen bestaat, zal er gebruik worden gemaakt van een roulatiesysteem. De facturatie zal plaatsvinden conform punt 8 van deze voorwaarden.

27. Senioren kunnen tegen een voordeliger tarief trainen in daluren. Daluren zijn trainingen die na 08:00 beginnen en die uiterlijk om 19:00 eindigen.

28. H4T is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

29. Iedereen die wil deelnemen aan de trainingen van H4T zal individueel moeten inschrijven.